Naturpleje
I de senere år er der gjort en del for at forbedre vandkvaliteten i Tueholm Sø. Søen er belastet af urenheder og næringsstoffer i forbindelse med nedbørens afvaskning af veje og tage. Ved blandt andet at manipulere med artssam mensætningen af fisk flere rovfisk og færre fredsfisk, er det forsøgt at opnå en bedre sigtbarhed i vandet. Ved biomanipulationsforsøget i 2001, indtraf denne effekt meget hurtigt, men til gengæld betød det opblomstring af vandpest, der sidst på sommeren har dækket store dele af søen. Udbredelsen af vandpest 180har dog været aftagende de sidste par år.
I Vallensbæk Sø har der ikke været politisk ønske om at ændre på vandkvaliteten og sigtbarheden, idet denne sø primært bruges til vandski sport, og man har været nervøse for en tilgroning af søen. I 2006 etableres en fisketrappe ved afløbet fra Vallensbæk Sø til Store Vejleå, for at give mulighed for, at laksefisk kan vandre op i den øvre ende af Store Vejleå for at gyde.
For at bekæmpe de mange bjørneklo, der gennem flere år har bredt sig i området, er ISVM begyndt at indhegne de udsatte arealer og lade kvæg og får stå for bekæmpelsen.